zblogger

admin

 • 水调歌头(赵帅圣用生日)

  水调歌头(赵帅圣用生日)水调歌头(赵帅圣用生日)作者:王之道朝代:宋代水调歌头(赵帅圣用生日)原文:颢气遍寰宇,风露逼衣裘。中秋昨夜,明月千里满西楼。人道当年今日,海上骑鲸仙客,乘兴下瀛州。雅志在扶世,来佐紫宸游。庙堂上,须早计,要嘉谋。牙床锦帐,三岁江北叹淹留。好在蟹螯如臂,判取兵厨百斛,与客醉瑶

  日期 2021-08-09  阅 81  
 • 霜月(初闻征雁已无蝉)

  霜月(初闻征雁已无蝉)

  霜月(初闻征雁已无蝉)霜月(初闻征雁已无蝉)作者:李商隐朝代:唐朝霜月(初闻征雁已无蝉)原文:初闻征雁已无蝉,百尺楼南水接天。青女素娥俱耐冷,月中霜里斗婵娟。霜月(初闻征雁已无蝉)拼音解读:chūwénzhēngyànyǐwúchán,bǎichǐlóunánshuǐjiētiān。qīngnǚs

  日期 2021-08-09  阅 78  
 • 送郭司仓

  送郭司仓送郭司仓作者:王昌龄朝代:唐朝送郭司仓原文:映门淮水绿,留骑主人心。明月随良掾,春潮夜夜深。送郭司仓拼音解读:yìngménhuáishuǐlǜ,liúqízhǔrénxīn。míngyuèsuíliángyuàn,c

  日期 2021-08-09  阅 58  
 • 黄涅槃谶

  黄涅槃谶黄涅槃谶作者:佚名朝代:唐代黄涅槃谶原文:先打南,后打北,留取清源作佛国。黄涅槃谶拼音解读:xiāndǎnán,hòudǎběi,liúqǔqīngyuánzuòfóguó。

  日期 2021-08-09  阅 60  
 • 题木居士二首(其一)

  题木居士二首(其一)题木居士二首(其一)作者:韩愈朝代:唐朝题木居士二首(其一)原文:火透波穿不计春,根如头面干如身。偶然题作木居士,便有无穷求福人。题木居士二首(其一)拼音解读:huǒtòubōchuānbújìchūn,gēnrútóumiàngànrúshēn。ǒurántízuòmùjūsh

  日期 2021-08-09  阅 21  
 • 暗香

  暗香暗香作者:吴潜朝代:宋代暗香原文:闻尧章死西湖,尝助诸丈为殡之,今又不知几年矣。自昭忽录示尧章暗香、疏影二词,因信手酬酢,并赓潘德久之诗云。晓霜一色。正恁时陇上,征人横笛。驿使不来,借问孤芳为谁折。休说和羹未晚,都付与、逋仙吟笔。算只是,野店疏篱,樵子共争席。寒圃,众籁寂。想暗里度香,万斛堆积。

  日期 2021-08-09  阅 70  
 • 后庭花破子(玉树后庭前)

  后庭花破子(玉树后庭前)后庭花破子(玉树后庭前)作者:李煜朝代:唐朝后庭花破子(玉树后庭前)原文:玉树后庭前,瑶草妆镜边。去年花不老,今年月又圆。莫教偏,和月和花,天教长少年。后庭花破子(玉树后庭前)拼音解读:yùshùhòutíngqián,yáocǎoz

  日期 2021-08-09  阅 33  
 • 探春(西湖十咏·苏堤春晓)

  探春(西湖十咏·苏堤春晓)探春(西湖十咏·苏堤春晓)作者:陈允平朝代:宋代探春(西湖十咏·苏堤春晓)原文:上苑乌啼,中洲鹭起,疏钟才度云窈。篆冷香篝,灯微尘幌,残梦犹吟芳草。搔首卷帘看,认何处、六桥烟柳。翠桡才舣西泠,趁取过湖人少。

  日期 2021-08-09  阅 53  
 • 菩萨蛮(送刘贵伯)

  菩萨蛮(送刘贵伯)菩萨蛮(送刘贵伯)作者:葛长庚朝代:宋代菩萨蛮(送刘贵伯)原文:_山云冷风萧瑟。野猿啼罢蟾光白。听彻太清弦。断肠云水天。金陵君此去。秋入蒹葭浦。兴满即回辕。明年二月春。菩萨蛮(送刘贵伯)拼音解读:_shānyúnlěngfēngxiāosè。yěyuántíbàchánguāngb

  日期 2021-08-09  阅 87  
 • 金缕曲(古岩和去年九日约登高韵,再用前韵)

  金缕曲(古岩和去年九日约登高韵,再用前韵)金缕曲(古岩和去年九日约登高韵,再用前韵)作者:刘辰翁朝代:宋代金缕曲(古岩和去年九日约登高韵,再用前韵)原文:破帽吹愁去。绕郊墟、残灰败壁,冷烟斜雨。舞马梦惊城乌起,散作童妖灶语。漫说与、谢仙一句。犹记醉归西州路,问行人、望望骊烽

  日期 2021-08-09  阅 60  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    尾页